Direct naar inhoud

Leveringsvoorwaarden

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

(bij particuliere bestellingen)

BESTELLINGEN
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Optelec Nederland BV, dan wel tussen Optelec Nederland BV en derden – voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Optelec Nederland BV, is Optelec Nederland BV niet aansprakelijk, behoudens er sprake mocht zijn van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Optelec Nederland BV.

LEVERING
Optelec Nederland BV zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren, waarbij Optelec Nederland BV er naar streeft om bestellingen van artikelen op werkdagen binnen 48 uur te verzenden, mits deze op voorraad zijn.

Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst gestand laat.

TRANSPORTSCHADE
Bij constatering van transportschade of ondeugdelijk functioneren van de gekochte artikelen, dient zulks binnen 48 uur schriftelijk gemeld te worden aan Optelec Nederland BV.

PRIJZEN
De verkoopprijzen zoals vermeld zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief (eventuele) verzendkosten en gelden enkel binnen Nederland. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.

VERZENDKOSTEN
Verzendkosten (€ 5,60) worden berekend tot een orderbedrag van € 150,-.

BETALINGEN
Betaling kan via Betaling bij overschrijving.Bij betaling bij overschrijving wordt de bestelling verzonden zodra Optelec het te betalen bedrag binnen heeft gekregen.
In geval van niet stipte betaling zal Optelec gerechtigd zijn een vergoeding wegens renteverlies te brengen van 1% per maand. De rentevergoeding is aan het eind van ieder kalenderjaar cumulatief. Een verstreken gedeelte van een maand zal als één maand worden aangemerkt.
Optelec is voorts gerechtigd naast de hoofdsom en de rentekosten van de opdrachtgever alle gerechtelijk een buitengerechtelijke kosten te vorderen die zijn veroorzaakt dor de niet tijdige betaling. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het (laatstelijk geldende) incassotarief met de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €115.

RUILEN – RETOURNEREN – RECLAMEREN
Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan Optelec te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de inhoud van de verpakking compleet en onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen door Optelec terugbetaald na afhandeling van de retourzending. De directe kosten van terugzending komen voor uw rekening.

GARANTIE
Het is vervelend als een artikel niet naar verwachting werkt. Voor kleine problemen vindt u vaak een oplossing in de handleiding van het artikel. Daarnaast kunt u voor al uw vragen met betrekking tot een artikel het contactformulier gebruiken of contact opnemen met Optelec.
Blijkt uw artikel bij ontvangst defect te zijn en mocht de handleiding of contact met ons niet tot een oplossing leiden, dan kunt u het kosteloos retourneren. Meld het probleem en u ontvangt dan verdere instructies. Vul tevens alstublieft op de achterzijde van de factuur/pakbon een duidelijke klachtomschrijving in. Stuur het artikel inclusief alle toebehoren en accessoires en de originele factuur/pakbon in een deugdelijke verpakking kosteloos naar het antwoordnummer dat u van ons ontvangt na aanmelding van uw probleem.

Voor alle hardware en software in ons assortiment gelden fabrieksgaranties. Dat betekent dat u recht heeft op de reguliere garantiebepalingen zoals de fabrikant van het artikel heeft bepaald. Deze garantiebepalingen zijn specifiek voor elk artikel en u vindt ze terug in de meegestuurde documentatie. Mocht u vragen hebben of wilt u aanspraak maken op de garantie, dan kunt u contact opnemen met Optelec.
Uitgesloten van garantie voor alle producten is in elk geval:
1. Vocht- of waterschade
2. Schade door ondeugdelijk gebruik

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over op de klant.

GELDIGHEID / TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de webshop van Optelec Nederland BV.
Aanvullend gelden onze algemeen verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24319004.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

PRIVACY
Zie de Privacy policy waarin beschreven staat hoe Optelec met verstrekte gegevens omgaat.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Optelec Nederland BV
KvK-nummer 24319004
BTW-nummer NL8100.78.892B01

okt 2023